de

Pokyny 1. Česko-německého skirogainingu 2010

Tento projekt byl podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj, fondu malých projektů Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013.
Logo ČAR

Pokyny 1. Česko-německého skirogainingu 2010

Logo ČAES
Pořádající orgán: Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR)
Pořádající subjekty: Krušnohorský rogainingový klub Litvínov & USV TU Dresden.
Datum: 16. ledna 2010
Místo: Nové Město v Krušných horách, okres Teplice, Česká republika
Centrum: Lyžařský stadion Nové Město v Krušných horách
Plánek centra: Pro zvětšní klikněte do obrázku:
Plánek centra
Parkování: Ve vymezeném prostoru v místě poblíž centra, podle pokynů pořadatele. Pozor, příjezdová cesta může být vysněžená, mějte připraveny sněhové řetězy! Ve vlastním zájmu přijeďte včas, v případě vyššího počtu přihlášených a zaplnění oficiálního parkoviště budete muset auto nechat na placeném parkovišti cca 1 km od centra.
Ubytování: V hotelu Moldávka, cena ubytování 250 Kč/noc (bez snídaně) a 300 Kč se snídaní. Na recepci nahlašte, že jste závodníci skirogainingu (máte domluvenou slevu). Pokud požadujete snídani, případně si dáte v pátek večeři, prosím nahlaste pořadateli.
Prezentace: Pátek 15. 1. 2010 18:00 – 23:00 prezentace v restauraci Bystřická bouda, 500 m od centra závodu
Sobota 16. 1. 2010 8:00 – 9:30 prezentace v centru závodu
Od týmů, jejichž platba nedorazila na účet nebo nebyla námi identifikována (nejsou zeleně odškrtnuti v seznamu přihlášených), budeme při prezentaci vyžadovat doklad o zaplacení vkladu.
Druh závodu: Mezinárodní Česko-německý závod ve skirogainingu na 6 hodin (sobota 10:00 - 16:00)
Prostor závodu: Východní část Krušných hor, prostor závodu je ohraničen obcemi Litvínov, Fláje, Český Jiřetín, Schellerhau, Altenberg, Zinnwald, Cínovec, Dubí, Hrob, Osek a Lom.
Terén: Hodně členitý, pahorkatý až hornatý, odpovídající horskému prostředí v polohách 350 – 956 m n. m. Terén většinou lesnatý se středně hustou sítí komunikací a stop, částečně strmé svahy.
Mapa: Speciálka pro skirogaining, měřítko 1:50 000, e=10 m,
stav terénu i stop 01/2010, nebude vodovzdorně upravená
Systém ražení: Elektronický SI (Sport-Ident).
!!! Každý člen týmu musí mít svůj vlastní SI čip !!!
V závodě bude možno použít jakýkoli typ SI čipu, postačí starší čipy řady SI 5 (bude méně než 30 kontrol). SI čipy vám může zapůjčit pořadatel na prezentaci za 40 Kč/ks.
5 minut před startem jsou všichni závodníci povinni vynulovat si čip v krabičce označené "Clear" a zkontrolovat čip v krabičce "Check" (začátečníkům pořadatelé poradí).
Všichni členové týmu jsou povinni na kontrolách razit v časovém rozmezí 1 minuty, jinak se jim bodová hodnota za kontrolu nezapočítá.
Při příchodu do cíle musí všichni členové týmu orazit cílovou jednotku a poté si nechat vyčíst čip.
Půjčování SI čipů: SI čipy vám může zapůjčit pořadatel na prezentaci za 40 Kč/ks. Za zapůjčení se bude platit vratná záloha ve výši 1000,- Kč, popř. 40,- € za kus.
!!! DŮLEŽITÉ: Při půjčování SI čipů od pořadatele na prezentaci mějte připravenu částku 1000,- Kč, popř. 40,- € na osobu, abychom se vzájemně nezdržovali !!!
Program: Pátek 15. 1. 2010:
18:00 – 23:00 - prezentace v centru
Sobota 16. 1. 2010:
8:00 – 9:30 - prezentace v centru
9:30 - výdej závodních map
9:40 – 9:55 - nulování a kontrola čipů
9:50 – 9:59 - slovo stavitele
10:00 - start závodu
16:00 - konec šestihodinového limitu
16:30 - uzavření cíle
17:30 - vyhlášení vítězů
Způsob hodnocení: Kontroly budou označeny na mapě kódem, přičemž první číslice vynásobená deseti udává jejich bodovou hodnotu (od 30 do 90 bodů). Počet navštívených kontrol v libovolném pořadí si volí každý tým dle vlastního uvážení. Průchod kontrolou se označuje zastrčením čipu do razící jednotky SI. O umístění daného týmu rozhoduje celkový bodový zisk, při rovnosti bodů nižší dosažený čas. Při překročení časového limitu bude odečteno 20 bodů za každou započatou minutu zpoždění. Při překročení časového limitu o 30 minut a více nebude tým hodnocen.
Vybavení kontrol: Kontrolní stanoviště je vybaveno červenobílým lampiónem o velikosti 30x30 cm, jednotkou SI a kleštěmi (pro případ selhání a nefunkčnosti SI).
Občerstvení: Samoobslužný bufet po dojezdu do cíle závodu, dále pořadatelský bufet v centru.
Povinné vybavení závodníků: Všichni závodníci jsou povinni po celou dobu závodu mít s sebou:
1) startovní číslo – dostanete při prezentaci - každý člen týmu jej musí mít viditelně upevněné na sobě
2) SI čip
3) občanský průkaz nebo pas
Výňatky z pravidel ČAR: X5 Závodníci smí při závodě používat pouze buzolu a mapu poskytnutou pořadatelem. Je nepřípustné používat k orientaci jiných map či speciálních navigačních pomůcek (GPS apod.). V případě pochybnosti ohledně speciálních navigačních pomůcek rozhoduje při daném závodě hlavní rozhodčí a dlouhodobě Prezídium ČAR. Závodníci nesmí využívat žádné dopravní prostředky.
X6 Tým musí absolvovat celý závod společně. Zvláště při průchodu kontrolními body a při doběhu do cíle musí být členové týmu v těsné blízkosti. Každý člen týmu musí provést označení průchodu kontrolním bodem sám. Přísně je zakázáno bez svolení pořadatele opustit spoluběžce (např. při jejich vyčerpání či zranění) a doběhnout zbytek tratě sám.
X8 Závodníkům (týmu) nesmí při závodě pomáhat žádná další osoba, ani je doprovázet. Pes či jiné zvíře smí závodníky doprovázet pouze se souhlasem hlavního rozhodčího. Pořadatel může povolit využívat při závodě služeb samoobsluh, restaurací apod. V zásadě musí jít vždy o služby, které mohou využít všichni závodníci. V případě nehody (zranění apod.) musí závodníci poskytnout veškerou možnou pomoc. Tým nesmí být postižen za porušení pravidel v souvislosti s poskytnutím pomoci.
X9 Závodníci jsou povinni dodržovat pokyny pořadatele a všechny právní normy platné na území České republiky. Tým nesmí předem do závodního prostoru umístit žádné zásoby či vybavení. Nesmí je ani na trati zanechávat, pokud nebudou vyzvednuty před ukončením závodu. Po vypršení časového limitu jsou všechny týmy, které dosud nedokončily závod, povinny se v nejkratším možném čase hlásit v cíli. V případě porušení této povinnosti odpovídají členové týmu za případné záchranné akce.
B2 Start je hromadný. Pořadatel může vydat mapy s časovým předstihem kvůli plánování trasy. V tom případě nesmí nikdo opustit startovní prostor před startovním signálem.
B3 Závod končí uplynutím stanoveného počtu hodin od startovního signálu. Týmy, které dorazí později, jsou penalizovány bodovou srážkou za každou započatou minutu prodlení. Tým, který dorazí déle než 30 minut po ukončení závodu, není klasifikován.
Důležitá upozornění: 1) Závodí se na území Čech i Německa, každý závodník musí mít u sebe během závodu cestovní doklad nebo dokument platný pro pohyb v rámci Schengenského prostoru.
2) Závodí se podle platných pravidel ČAR.
3) Závodníci smí při závodě používat pouze mapu poskytnutou pořadatelem. Po vydání závodních map je přísně zakázáno používat jakýchkoliv jiných speciálních map, např. s vyznačenými turistickými značkami.
4) Každý závodník se akce účastní na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svou bezpečnost. Při prezentaci je nutné podepsat prohlášení, že se závodu zúčastňujete na vlastní nebezpečí. Za účastníky mladší 18 let toto prohlášení podepíše jejich rodič nebo zákonný zástupce.
5) Pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky akce.
6) !!! Podle lesního zákona 289/1995 Sb. je zakázáno pohybovat se v lese na lyžích mimo cesty !!! Při porušení tohoto zákazu vám hrozí nejen diskvalifikace, ale též pokuta až do výše 5000 Kč (přestupek podle § 53, odstavec 1 písm. j lesního zákona).
Funkcionáři: Ředitel závodu: Jan Tojnar
Stavba tratí: Jan Tojnar, Jan Čech