ende

Rozpis 1. Česko-německého skirogainingu 2010

Tento projekt byl podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj, fondu malých projektů Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013.
Logo ČAR

Rozpis 1. Česko-německého skirogainingu 2010

Logo ČAES
Pořádající orgán: Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR)
Pořádající subjekty: Krušnohorský rogainingový klub Litvínov & USV TU Dresden.
Datum: 16. ledna 2010
Místo: Nové Město v Krušných horách, okres Teplice, Česká republika
Centrum: Lyžařský stadion Nové Město v Krušných horách
Druh závodu: Mezinárodní Česko-německý závod ve skirogainingu na 6 hodin (sobota 10:00 - 16:00)
Prostor závodu: Východní část Krušných hor, prostor závodu je ohraničen obcemi Litvínov, Fláje, Český Jiřetín, Schellerhau, Altenberg, Zinnwald, Cínovec, Dubí, Hrob, Osek a Lom.
Terén: Hodně členitý, pahorkatý až hornatý, odpovídající horskému prostředí v polohách 350 – 956 m. n. m. Terén většinou lesnatý se středně hustou sítí komunikací a stop, částečně strmé svahy.
Mapa: Speciálka pro skirogaining, měřítko 1:50 000, e=10 m,
stav terénu i stop 01/2010, nebude vodovzdorně upravená
Systém ražení: Elektronický SI (Sport-Ident), v závodě bude možno použít jakýkoli typ SI čipu. Postačí starší čipy řady SI 5 (bude méně než 30 kontrol).
!!! Každý člen týmu musí mít svůj vlastní SI čip !!!
SI čipy vám může zapůjčit pořadatel na prezentaci za 40 Kč/ks. Za zapůjčení se bude platit vratná záloha ve výši 1000,- Kč, popř. 40,- € za kus.
!!! DŮLEŽITÉ: Při půjčování SI čipů od pořadatele na prezentaci mějte připravenu částku 1000,- Kč, popř. 40,- € na osobu, abychom se vzájemně nezdržovali !!!
Kategorie: Podle pravidel IRF:
6 hodin - MO, WO, XO, MV, WV, XV, MJ, WJ, XJ

Tým tvoří 2 - 5 závodníků.
M - tým tvoří výhradně muži, W - výhradně ženy, X - v týmu je alespoň jeden muž a alespoň 1 žena;
V - veteránská kategorie, všichni členové týmu ve věku 40 let a starší;
J - juniorská kategorie, všichni členové týmu ve věku 20 let a mladší.

Všichni členové týmu musí absolvovat celý závod společně. Při vzdání kteréhokoli člena týmu se musí tým dostavit do cíle a závod ukončit.
Podmínky účasti: Všichni závodníci budou na prezentaci vyplňovat prohlášení, ve kterém podepíší, že startují na vlastní nebezpečí. Za účastníky mladší 18 let toto prohlášení podepíše jejich rodič nebo zákonný zástupce. Zde si můžete stáhnout příslušný formulář.
Startovné: Přihlášení a platba:
 • do 5. 1. 2010: 200,- Kč za 1 člena týmu
 • po 5. 1. 2010: 300,- Kč za 1 člena týmu
 • přímo na prezentaci: 400,- Kč za 1 člena týmu
 • Vklad zahrnuje startovné, parkovné v blízkosti centra a občerstvení v cíli závodu.

  Startovné zašlete bankovním převodem na konto:

  Název účtu: Krušnohorský rogainingový klub Litvínov
  Banka:  FIO, družstevní záložna
  Číslo účtu: 2800039826
  Kód banky: 2010
  Jako variabilní symbol platby uvádějte prosím číslo čipu prvního přihlášeného závodníka týmu, jako účel platby uvádějte název týmu.

  Kopii dokladu o zaplacení předložte na vyžádání při prezentaci.

  Přihlášky: On-line přihláškovým systémem na webu závodu.
  Omezeně na e-mail: krk@rogaining.cz
  Vaše přihláška je přijata v okamžiku, kdy obdržíte potvrzení (reply).

  Do přihlášky uveďte jména členů týmu, data narození, název týmu, případnou oddílovou příslušnost, kategorii, číslo čipu nebo požadavek na jeho zapůjčení, kontaktní e-mail a číslo účtu, z něhož bylo uhrazeno startovné.

  1. termín: do úterý 5. 1. 2010 (24:00 hod.)
  2. termín: po 5. 1. 2010 (24:00 hod.)
  3. termín: na prezentaci (omezeně jen dle možností pořadatele)
  Ubytování: Jen z Pá na So v tělocvičně, vlastní karimatka a spací pytel, cena 70 Kč/os. a noc. Ubytování lůžkového typu pořadatel neposkytuje, při včasné žádosti (nejpozději 13. 12.) vám je ale můžeme zajistit individuálně v některé z početných ubytoven v Novém Městě či na Moldavě.
  Program: Pátek 15. 1. 2010:
  18:00 – 23:00 - prezentace v centru
  Sobota 16. 1. 2010:
  8:00 – 9:30 - prezentace v centru
  9:30 - výdej závodních map
  10:00 - start závodu
  16:00 - konec závodu
  17:30 - vyhlášení vítězů
  Start: 00=10:00 Hromadný z centra závodu. V případě vyššího počtu přihlášených se bude startovat ve vlnách podle kategorií, více informací zveřejníme v pokynech.
  Způsob hodnocení: Kontroly budou označeny na mapě a v popisech kódem, přičemž první číslice vynásobená deseti udává jejich bodovou hodnotu (od 30 do 90 bodů). Počet navštívených kontrol v libovolném pořadí si volí každý tým dle vlastního uvážení. Průchod kontrolou se označuje zastrčením čipu do razící jednotky SI. Kontrolní stanoviště je vybaveno červenobílým lampiónem o velikosti 30x30 cm jednotkou SI a kleštěmi (pro případ selhání a nefunkčnosti SI). O umístění daného týmu rozhoduje celkový bodový zisk, při rovnosti bodů nižší dosažený čas. Při překročení časového limitu bude odečteno 20 bodů za každou započatou minutu zpoždění. Při překročení časového limitu o 30 minut a více nebude tým hodnocen.
  Parkování: Ve vymezeném prostoru v místě poblíž centra, podle pokynů pořadatele.
  Doprava: Vlastními dopravními prostředky nebo hromadnou dopravou, pořadatel dopravu nezajišťuje.
  Občerstvení: Samoobslužný bufet po dojezdu do cíle závodu, dále pořadatelský bufet v centru.
  Funkcionáři: Ředitel závodu: Jan Tojnar
  Stavba tratí: Jan Tojnar, Jan Čech
  Informace: Na webu závodu: http://skirogaining.tojnar.cz
  Upozornění: Závodí se podle platných pravidel IRF, dále platí stejná pravidla jako při lyžařském OB, zejména povinnost absolvovat celý závod s úplnou lyžařskou výstrojí. Výjimky z pravidel budou uvedeny na webových stránkách závodu a v pokynech.

  Závodí se na území Čech i Německa, každý závodník musí mít u sebe během závodu doklad totožnosti. Každý závodník se akce účastní na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svou bezpečnost. Pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky akce.

  Schvalovací doložka: Rozpis byl schválen Prezidiem ČAR v listopadu 2009.