de

Pokyny 2. Česko-německého skirogainingu 2012

Tento projekt byl podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj, fondu malých projektů Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013.
Logo ČAR

Pokyny 2. Česko-německého skirogainingu 2012

Logo ČAES
Pořádající orgán: Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR)
Pořádající subjekty: Krušnohorský rogainingový klub Litvínov & USV TU Dresden.
Datum: 14. ledna 2012
Místo: Klíny v Krušných horách, okres Most, Česká republika
Centrum: Sportareál Klíny, hotel Emeran
Plánek centra: Pro zvětšní klikněte do obrázku:
Plánek centra
Doprava: Vlastními dopravními prostředky nebo hromadnou dopravou. Od vlakového/autobusového nádraží v Litvínově odjíždí v sobotu v 7:58 bus společnosti Kavka, který vás za cca 20 Kč vyveze do zastávky Klíny, hostinec. Odsud je to do centra cca 500 metrů zpátky směrem na Litvínov. Můžete dojít buď pěšky, nebo dojet na běžkách po vyrolbované tréninkové stopě podél lesa za silnicí.
Vhodný spoj zpět do Litvínova po závodě si najděte v kompletním jízdním řádu.
Parkování: Ve skiareálu Klíny na parkovišti P2, které je určeno pro běžkaře. Provozovateli skiareálu se platí parkovné 40 Kč/den. Neparkujte prosím nikde mimo toto parkoviště, jinak hrozí odtažení vozidla! Cca 500 metrů z parkoviště do centra můžete dojít pěšky, nebo dojet na běžkách po vyrolbované tréninkové stopě podél lesa za silnicí.
Ubytování: Pouze v omezeném počtu ze soboty na neděli v sále restaurace Stará hospoda na Klínech (500 m od centra). Vlastní karimatka a spací pytel, cena 150 Kč/os. a noc.
Prezentace: Pátek 13. 1. 2012 18:00 – 23:00 prezentace v suterénu hotelu Emeran, přímo v centru závodu
Sobota 14. 1. 2012 8:00 – 9:00 prezentace v centru závodu
Od týmů, jejichž platba nedorazila na účet, nebo nebyla námi identifikována (nejsou zeleně odškrtnuti v seznamu přihlášených), budeme při prezentaci vyžadovat doklad o zaplacení vkladu.
Druh závodu: Mezinárodní Česko-německý závod ve skirogainingu na 6 hodin (sobota 10:00 - 16:00)
Prostor závodu: Východní část Krušných hor, prostor závodu je ohraničen obcemi Litvínov, Klíny, Hora Svaté Kateřiny, Olbernhau, Sayda, Deutschgeorgenthal, Nové Město v Krušných horách, Osek a Lom.
Terén: Hodně členitý, pahorkatý až hornatý, odpovídající horskému prostředí v polohách 350 – 956 m n. m. Terén většinou lesnatý se středně hustou sítí komunikací a stop, částečně strmé svahy.
Mapa: Speciálka pro skirogaining, měřítko 1:50 000, e=10 m,
stav terénu i stop 01/2012, formát A3, nebude vodovzdorně upravená
Klasifikace stop: Lyžařské stopy jsou v mapě vyznačeny oranžovými liniemi, které jsou rozlišeny podle kvality najetí:
- plná silná čára - stopa najetá rolbou, vhodná na klasiku i bruslení
- plná slabá čára - stopa najetá skutrem, umožňuje bruslení
- silná přerušovaná čára - stopa najetá rolbou pouze pro klasiku
- slabá přerušovaná čára - stopa najetá turisty pouze pro klasiku
- tečkovaná čára - stopa vyjetá pouze pořadatelem nebo vůbec
- oranžové šrafování - sjezdovka. Při pohybu na sjezdovce buďte velmi obezřetní a pohybujte se pouze po okrajích. Sjezdaři mají za všech okolností přednost! Při závodě je samozřejmě zakázáno využívat vleku - bude kontrolováno obsluhou i pořadateli. Při porušení tohoto zákazu budete diskvalifikováni.
Prosíme, buďte ohleduplní a nebruslete ve stopách určených pouze pro klasiku! Pořadatelé se snažili o maximální aktualizaci najetých stop, jenže sněhové podmínky nejsou zrovna ideální, takže v některých místech oranžová linie v mapě pouze ukazuje, kudy jsou stopy běžně najížděny.
Převlékání: Ve vlastních dopravních prostředcích a mimo prostory hotelu a restaurace Emeran. Neblokujte prosím svými batohy a kabáty místa hostům, kteří by se rádi občerstvili.
Mazání lyží: Elektrická přípojka bude k dispozici v přístěnku chaty Emeran II (za parkovištěm P1, na druhé straně silnice než je prezentace).
Systém ražení: Elektronický SI (Sport-Ident), v závodě bude možno použít jakýkoli typ SI čipu. Postačí starší čipy řady SI 5 (bude méně než 30 kontrol).
!!! Každý člen týmu musí mít svůj vlastní SI čip !!!
SI čipy vám může zapůjčit pořadatel na prezentaci za 40 Kč/ks.
!!! Při ztrátě čipu zaplatíte částku 800,- Kč !!!
5 minut před startem jsou všichni závodníci povinni vynulovat si čip v krabičce označené "Clear" a zkontrolovat čip v krabičce "Check" (začátečníkům pořadatelé poradí).
Všichni členové týmu jsou povinni na kontrolách razit v časovém rozmezí 1 minuty, jinak se jim bodová hodnota za kontrolu nezapočítá.
Při příchodu do cíle musí všichni členové týmu orazit cílovou jednotku a poté si nechat vyčíst čip.
Program: Pátek 13. 1. 2012:
18:00 – 23:00 - Prezentace v centru
Sobota 14. 1. 2012:
8:00 - Otevírá restaurace Emeran
8:00 – 9:00 - Prezentace v centru
9:30 - Výdej závodních map
9:40 – 9:55 - Nulování a kontrola čipů
9:50 – 9:59 - Slovo stavitele
10:00 - Start závodu
14:00 - Otevření cíle. Týmy, které ukončí závod dříve, mohou cílovat na prezentaci v hotelu Emeran
16:00 - Konec šestihodinového limitu, začátek výdeje pořadatelského guláše v restauraci Emeran
16:30 - Uzavření cíle
17:00 - Vyhlášení vítězů a tombola v restauraci Emeran
17:30 - Skirogainingová afterparty v restauraci Emeran
Způsob hodnocení: Kontroly budou označeny na mapě kódem, přičemž první číslice vynásobená deseti udává jejich bodovou hodnotu (od 30 do 90 bodů). Počet navštívených kontrol v libovolném pořadí si volí každý tým dle vlastního uvážení. Průchod kontrolou se označuje zastrčením čipu do razící jednotky SI. O umístění daného týmu rozhoduje celkový bodový zisk, při rovnosti bodů nižší dosažený čas. Při překročení časového limitu bude odečteno 20 bodů za každou započatou minutu zpoždění. Při překročení časového limitu o 30 minut a více nebude tým hodnocen.
Vybavení kontrol: Kontrolní stanoviště je vybaveno stojanem s červenobílým lampiónem o velikosti 30x30 cm, jednotkou SI a kleštěmi (pro případ selhání a nefunkčnosti SI).
Občerstvení: Ve skiareálu Klíny je dostatek občerstvovacích zařízení, ale bohužel také značná koncentrace občerstvovaných osob. Po dojezdu do cíle dostane každý účastník teplý čaj a v restauraci hotelu Emeran si může vyzvednout pořadatelský guláš. Gulášenky obdržíte v obálce na prezentaci.
WC: Veřejné WC vedle půjčovny lyží a sociální zařízení v restauraci Emeran.
Povinné vybavení závodníků: Všichni závodníci jsou povinni po celou dobu závodu mít s sebou:
1) úplnou lyžařskou výstroj
2) SI čip
3) občanský průkaz nebo pas
Výňatky z pravidel ČAR: X5 Závodníci smí při závodě používat pouze buzolu a mapu poskytnutou pořadatelem. Je nepřípustné používat k orientaci jiných map či speciálních navigačních pomůcek (GPS apod.). V případě pochybnosti ohledně speciálních navigačních pomůcek rozhoduje při daném závodě hlavní rozhodčí a dlouhodobě Prezídium ČAR. Závodníci nesmí využívat žádné dopravní prostředky.
X6 Tým musí absolvovat celý závod společně. Zvláště při průchodu kontrolními body a při doběhu do cíle musí být členové týmu v těsné blízkosti. Každý člen týmu musí provést označení průchodu kontrolním bodem sám. Přísně je zakázáno bez svolení pořadatele opustit spoluběžce (např. při jejich vyčerpání či zranění) a doběhnout zbytek tratě sám.
X8 Závodníkům (týmu) nesmí při závodě pomáhat žádná další osoba, ani je doprovázet. Pes či jiné zvíře smí závodníky doprovázet pouze se souhlasem hlavního rozhodčího. Pořadatel může povolit využívat při závodě služeb samoobsluh, restaurací apod. V zásadě musí jít vždy o služby, které mohou využít všichni závodníci. V případě nehody (zranění apod.) musí závodníci poskytnout veškerou možnou pomoc. Tým nesmí být postižen za porušení pravidel v souvislosti s poskytnutím pomoci.
X9 Závodníci jsou povinni dodržovat pokyny pořadatele a všechny právní normy platné na území České republiky. Tým nesmí předem do závodního prostoru umístit žádné zásoby či vybavení. Nesmí je ani na trati zanechávat, pokud nebudou vyzvednuty před ukončením závodu. Po vypršení časového limitu jsou všechny týmy, které dosud nedokončily závod, povinny se v nejkratším možném čase hlásit v cíli. V případě porušení této povinnosti odpovídají členové týmu za případné záchranné akce.
B2 Start je hromadný. Pořadatel může vydat mapy s časovým předstihem kvůli plánování trasy. V tom případě nesmí nikdo opustit startovní prostor před startovním signálem.
B3 Závod končí uplynutím stanoveného počtu hodin od startovního signálu. Týmy, které dorazí později, jsou penalizovány bodovou srážkou za každou započatou minutu prodlení. Tým, který dorazí déle než 30 minut po ukončení závodu, není klasifikován.
Důležitá upozornění: 1) Závodí se na území Čech i Německa, každý závodník musí mít u sebe během závodu cestovní doklad nebo dokument platný pro pohyb v rámci Schengenského prostoru.
2) Závodí se podle platných pravidel ČAR.
3) Závodníci smí při závodě používat pouze mapu poskytnutou pořadatelem. Po vydání závodních map je přísně zakázáno používat jakýchkoliv jiných speciálních map, např. s vyznačenými turistickými značkami.
4) Každý závodník se akce účastní na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svou bezpečnost. Při prezentaci je nutné podepsat prohlášení, že se závodu zúčastňujete na vlastní nebezpečí. Za účastníky mladší 18 let toto prohlášení podepíše jejich rodič nebo zákonný zástupce.
5) Pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky akce.
6) !!! Podle lesního zákona 289/1995 Sb. je zakázáno pohybovat se v lese na lyžích mimo cesty !!! Při porušení tohoto zákazu vám hrozí nejen diskvalifikace, ale též pokuta až do výše 5000 Kč (přestupek podle § 53, odstavec 1 písm. j lesního zákona).
Funkcionáři: Ředitel závodu: Jan Tojnar
Stavba tratí: Jan Tojnar, Jan Čech
Hlavní rozhodčí: Pavel Kurfürst