Rozpis 6. přeshraničního skirogainingu 2015

Logo ČAR

Rozpis 6. přeshraničního skirogainingu 2015

Logo ČAES
Pořádající orgán: Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR)
Pořádající subjekty: Spolek orientačních sportů Mamuti z Lipovky a Krušnohorský rogainingový klub Litvínov
Datum: 19. – 20. 12. 2015
Místo: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou, Česká republika
Centrum: Horská bouda Čihalka
Druh závodu: Dvouetapový závod dvojic:
1. etapa (sobota): Skirogaining s volitelným pořadím i počtem navštívených kontrol, hromadný start s časovým limitem 6 hodin
2. etapa (neděle): lotyšské štafety obohacené prvky Kimovky, intervalovým startem a časovým limitem 90 minut (bude vysvětleno níže).
Prostor závodu: Propojené běžkařské areály hřebenů Orlických a Bystřických hor, prostor závodu je ohraničen obcemi Olešnice v Orlických horách, Duszniky Zdrój, Polanica Zdrój, Rokytnice v Orlických horách, Zdobnice, Uhřínov, Šediviny a Sedloňov.
Terén: Hodně členitý, pahorkatý až hornatý, odpovídající horskému prostředí v polohách 500 až 1115 m. n. m. Terén většinou lesnatý se středně hustou sítí komunikací a stop, částečně strmé svahy.
Mapa: Speciálka pro skirogaining, měřítko 1:50 000, e=10 m,
stav stop 12/2015, nebude vodovzdorně upravená
Časomíra a systém ražení: Pro měření doběhového času bude použit systém SportIdent.
!!! Každý člen týmu poběží s vlastním SI čipem !!!
SI čip si můžete zapůjčit u pořadatele na prezentaci, cena 50 Kč/ks.
!!! Při ztrátě čipu zaplatíte částku 1000,- Kč !!!
Systém ražení kontrol bude upřesněn v pokynech.
Týmy a kategorie: Podle pravidel IRF:
MJ, WJ, XJ, MO, WO, XO; MV, WV, XV, P

Tým se skládá ze 2 závodníků, přihlásit se můžete do kategorií:
M - tým tvoří výhradně muži,
W - výhradně ženy,
X - v tým tvoří jeden muž a 1 žena;

J - junioři - všichni členové týmu musí být v den startu ve věku 18 let nebo mladší.
O - open - bez rozdílu věku
V - veteráni - všem členům týmu musí být v den startu min. 40 let. P - příchozí - začátečníci bez omezení věku a pohlaví

Podmínky účasti: Všichni závodníci budou na prezentaci podepisovat prohlášení, že startují na vlastní nebezpečí. Za účastníky mladší 18 let toto prohlášení podepíše jejich rodič nebo zákonný zástupce. Zde si můžete stáhnout příslušný formulář.
Přihlášky a startovné:

On-line přihláškovým systémem na webu závodu.
Omezeně na e-mail: krk@rogaining.cz
Vaše přihláška je přijata v okamžiku, kdy obdržíte potvrzení (reply) s heslem a registračním ID Vašeho týmu. Pečlivě si je uschovejte, použijete je pro editaci přihlášky a ID jako variabilní symbol při platbě vložného.

Do emailové přihlášky uveďte: jména členů týmu, data narození, název týmu, případně oddílovou příslušnost, kategorii, číslo čipu nebo požadavek na jeho zapůjčení, kontaktní e-mail a číslo účtu, z něhož bylo uhrazeno startovné.

Startovné zaplacené v řádném termínu (do neděle 6. 12. 2015 24:00 hod.):
  • příchozí 200 Kč za osobu
  • junioři 300 Kč za osobu
  • ostatní 400 Kč za osobu

Startovné zaplacené po řádném termínu (od pondělí 7. 12. 2015 až do skončení prezentace, omezeně jen dle možností pořadatele):

  • příchozí 200 Kč za osobu
  • junioři 400 Kč za osobu
  • ostatní 600 Kč za osobu
Startovné zahrnuje náklady na přípravu a organizaci závodu, bezplatné parkování v centru, a dále mapu, pozávodní čaj a jídlo pro každého účastníka. V případě zrušení závodu vám startovné vrátíme v plné výši, popř. převedeme na náhradní termín 9. - 10. 1. 2016.

Pokyny k platbě:

Vložné, tzn. startovné + případný poplatek za půjčení čipu, zašlete prosím bankovním převodem na konto:

Název účtu: Krušnohorský rogainingový klub Litvínov
Banka: FIO banka
Číslo účtu: 2800039826
Kód banky: 2010
Jako variabilní symbol platby použijte prosím registrační ID Vašeho týmu, zaslané přihláškovým systémem, jako účel platby uvádějte Skirogaining 2015.

Kopii dokladu o zaplacení předložte na vyžádání při prezentaci (týká se zejména pozdních plateb).

Ubytování: Pokud se přihlásíte v řádném termínu (do 6. 12. 2015), můžete si prostřednictvím přihláškového systému objednat ubytování přímo v centru závodu, v horské chatě Čihalka http://www.cihalka.cz/. S majitelem jsme domluvili zvýhodněnou cenu 250 Kč/osobu a noc.
Doprava: Vlastními dopravními prostředky nebo hromadnou dopravou.
Parkování: Na parkovišti v centru. Dbejte pokynů pořadatelů a nenechávejte příjezd na poslední chvíli.
Program akce:

Pátek 18. 12. 2015:
19:00 – 22:00 - prezentace v centru

Sobota 19. 12. 2015, 1. etapa - Skirogaining:
8:00 – 9:00 - prezentace v závodním centru, výdej závodních map a popisů kontrol
9:30 - nástup do startovního koridoru, nulování a kontrola SI čipů
9:55 - slovo stavitele
10:00 - start 1. etapy
16:00 - konec limitu pro 1. etapu

Neděle 20. 12. 2015, 2. etapa - lotyšské štafety obohacené prvky Kimovky:
8:50 - slovo stavitele
9:00 - intervalový start prvních závodníků 2. etapy
13:00 - uzávěrka cíle 2. etapy a výdej závodních map
13:30 - vyhlášení vítězů

Průběh závodu a způsob hodnocení: Sobota 19. 12. 2015, 1. etapa - Skirogaining:

Všichni členové týmu musí absolvovat celý závod společně. Při vzdání kteréhokoli člena týmu se musí tým dostavit do cíle a etapu ukončit.

Kontroly budou označeny na mapě kódem, přičemž první číslice vynásobená deseti udává jejich bodovou hodnotu (od 30 do 90 bodů). Počet a pořadí navštívených kontrol si volí každý tým dle vlastního uvážení. Při překročení časového limitu vám bude odečteno 20 bodů za každou započatou minutu zpoždění. Systém označení průchodu kontrolou upřesníme v pokynech.

Neděle 20. 12. 2015, 2. etapa - lotyšské štafety obohacené prvky Kimovky:

Ve startovním koridoru obdrží každý tým dvě mapy, které si rozdělí dle vlastního uvážení. Nebudou na nich zakreslené kontroly, pouze liniová trať s číslem, udávajícím počet kontrol, které budete v cíli muset lokalizovat (zakreslit do své mapy). Mezi startem a cílem je zakázáno pořizovat si jakékoli záznamy do mapy, na mapník či jinam, porušení tohoto zákazu znamená nulový zisk bodů ve druhé etapě. Každý závodník se po startu snaží udržet předepsanou trasu a razí všechny kontroly, které potká. Za každou správně oraženou kontrolu (na linii) se získává 10 bodů, za vynechání nebo naražení falešné kontroly (mimo linii) se 10 bodů odečítá.
V cíli pak oba členové týmu pod dohledem rozhodčích do své mapy zakreslí polohu vybraných kontrol a mapu odevzdají rozhodčímu ke kontrole a závod ukončí oražením cílové jednotky. Jako doběhový čas týmu se počítá oražení pomalejšího závodníka. Za každou správně lokalizovanou kontrolu dvojice získává 20 bodů, při chybné lokalizaci 20 bodů odečítá. Pobyt na trati je omezen časovým limitem 90 minut, při jeho překročení se odečítá 20 bodů za každou započatou minutu zpoždění. Kdykoli před oražením cílové kontroly se kterýkoli člen týmu může vrátit zpět do lesa, např. pokud usoudí, že se mu vyplatí upřesnit si polohu nějaké kontroly. Podrobnější vysvětlení, včetně vzorové mapky, zveřejníme v pokynech.

Celkové pořadí ve výsledcích určí součet bodových zisků za obě etapy, při rovnosti bodů rozhoduje nižší dosažený čas.

Občerstvení: V cíli každý účastník dostane čaj, po dojezdu každé etapy si závodníci mohou zajít na pořadatelské jídlo v restauraci chaty Čihalka. Stravenky obdržíte v obálce na prezentaci.
Funkcionáři: Ředitel závodu: Jan Tojnar
Stavba tratí: Radek Sedlák, Jan Tojnar
Informace: Na webu závodu: https://skirogaining.krk-litvinov.cz/
Upozornění:
  • Závodí se podle platných pravidel IRF, dále platí stejná pravidla jako při lyžařském OB, zejména povinnost absolvovat celý závod s úplnou lyžařskou výstrojí. Výjimky z pravidel budou uvedeny na webových stránkách závodu a v pokynech.
  • Závodí se na území Čech i Polska, každý závodník musí mít u sebe během závodu doklad totožnosti.
  • Každý závodník se akce účastní na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svou bezpečnost. Pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky akce.
Schvalovací doložka: Rozpis byl schválen Prezidiem ČAR v listopadu 2015.